Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Van “MCC AUTOMATISERING B.V. gevestigd te Voorthuizen, kantoorhoudende te Voorthuizen, op het adres Hoofdstraat 147, hierna te noemen: MCC AUTOMATISERING B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem op 11-08-1994 onder nr. 08111323

1.1 Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden is MCC AUTOMATISERING B.V.. De wederpartij is de klant.

1.2 Uitsluitend deze algemene voorwaarden van MCC AUTOMATISERING B.V. maken deel uit van alle offertes, aan- en verkoop- c.q. overige overeenkomsten met de klant in en buiten Nederland door aanvaarding van het aanbod van MCC AUTOMATISERING B.V. door de klant respectievelijk aanvaarding door MCC AUTOMATISERING B.V. van de bestelling/opdracht van de klant, behoudens schriftelijke afwijking.

1.3 Overeenkomsten, die door bemiddeling van een werknemer, een vertegenwoordiger, handelsagent of andere tussenpersoon van MCC AUTOMATISERING B.V. worden aangegaan, binden MCC AUTOMATISERING B.V. pas, zodra de directie van MCC AUTOMATISERING B.V. die overeenkomsten schriftelijk zal hebben bevestigd.

1.4 Alle offertes van MCC AUTOMATISERING B.V. zijn steeds in welke vorm ook geheel vrijblijvend.

2.1 Alle prijzen, tarieven en kosten zijn exclusief BTW en exclusief kosten ter zake transport, verzekering en installatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De prijzen mogen worden aangepast, behoudens andersluidende overheidsvoorschriften.

2.2 Betaling dient te geschieden bij vooruitbetaling of contant bij aflevering in Nederlands courant zonder enige aftrek of verrekening ten kantore van MCC AUTOMATISERING B.V. of op een van haar bankrekeningen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Bezwaren tegen een factuur en alle overige reclames dienen schriftelijk binnen acht dagen na factuurdatum bij MCC AUTOMATISERING B.V. te worden ingediend, doch heffen de betalingsverplichting nimmer op.

3.1 Zolang niet compleet is betaald, blijft MCC AUTOMATISERING B.V. eigenaar van de afgeleverde apparatuur en/of overige zaken c.q. treden rechten op het gebruik van programmatuur niet in werking. Onbetaalde apparatuur en overige zaken is de klant nimmer gerechtigd te vervreemden, te belenen, te verpanden, te verhuren, in bruikleen te geven of op welke wijze of titel dan ook uit zijn bedrijf of werkruimte te (doen) brengen.

3.2 Programmatuur mag uitsluitend worden gebruikt volgens de voorwaarden van de toepasselijke licentie overeenkomst.

3.3 Bij niet tijdige betaling wordt de klant aan MCC AUTOMATISERING B.V. over het gehele bedrag van de factuur, inclusief BTW, een rente verschuldigd van 2 procent per maand of een gedeelte van een maand. Dan is MCC AUTOMATISERING B.V. tevens gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, dan wel het project stop te zetten c.q. te schorsen zonder enige aansprakelijkheid harerzijds en onverminderd MCC AUTOMATISERING B.V.’s verdere rechten.

3.4 Bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de klant is MCC AUTOMATISERING B.V. gerechtigd na sommatie en ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden met terugneming van niet volledig betaalde apparatuur, overige zaken en/of programmatuur, zulks onverminderd het recht van MCC AUTOMATISERING B.V. op volledige schadevergoeding.

3.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke MCC AUTOMATISERING B.V. wordt verschuldigd ter de incasso van elke onvoldane, opeisbare vordering van MCC AUTOMATISERING B.V. op de klant, waaronder alle kosten van een incassobureau of een advocaat, komen geheel voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de niet-tijdig voldane, opeisbare vordering, zulks steeds met een minimum van € 150.= exclusief BTW.

4.1 Bij verkoop en levering van apparatuur en overige zaken c.q. verlening van gebruiksrechten op programmatuur berust het risico voor het tenietgaan ervan buiten schuld van MCC AUTOMATISERING B.V. bij MCC AUTOMATISERING B.V. tot het moment van de feitelijke aflevering c.q. van verlening ervan aan de klant, die daarna volledig zodanig risico draagt.

4.2 Bij verkoop en levering van niet door MCC AUTOMATISERING B.V. vervaardigde apparatuur en overige zaken c.q. verlening van gebruiksrechten op niet door MCC AUTOMATISERING B.V. vervaardigde programmatuur is MCC AUTOMATISERING B.V. jegens de klant nimmer verder aansprakelijk c.q. draagt MCC AUTOMATISERING B.V. geen verdere risico’s jegens de klant dan steeds voor rekening voor de fabrikant/toeleverancier komt en wordt genomen.

4.3 Bij te vervaardigen en/of te installeren programmatuur en/of apparatuur met behulp van apparatuur/programmatuur van de klant blijft het risico voor het buiten schuld van MCC AUTOMATISERING B.V. tenietgaan van die bij MCC AUTOMATISERING B.V. gestationeerde apparatuur/programmatuur geheel bij de klant.

4.4 Levering van zaken en/of verlening van (gebruiks)rechten kan door MCC AUTOMATISERING B.V. geheel of gedeeltelijk worden opgeschort, indien het werk bij MCC AUTOMATISERING B.V. en/of de fabrikant/toeleverancier geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) stilligt door staking, uitsluiting, ongeval, brand, storm, overheidsvoorschrift, grondstofgebrek, overmacht of enige andere oorzaak buiten schuld van MCC AUTOMATISERING B.V.. Alsdan zal de levertijd worden verlengd tot een redelijke tijd na beëindiging van de oorzaak van het (tijdelijk) uitstel van de levering. Bij zodanige verlenging is MCC AUTOMATISERING B.V. nimmer aansprakelijk voor enige dientengevolge ontstane (gevolg)schade of verlies.

4.5 MCC AUTOMATISERING B.V. zal, indien installatie is overeengekomen, de te leveren apparatuur, overige zaken en programmatuur installeren op de door de klant aangewezen en door MCC AUTOMATISERING B.V. goed te keuren plaats, waartoe de klant vooraf de noodzakelijke voorzieningen moet aanbrengen.

5. Uitgezonderd Productaansprakelijkheid ex art.6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek betreffende apparatuur en andere roerende zaken evenals schaden veroorzaakt door opzet of grove schuld door MCC AUTOMATISERING B.V. is MCC AUTOMATISERING B.V. nimmer aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van enige (gevolg)schade hoger dan de factuurwaarde van het aan de klant geleverde aan apparatuur c.q. programmatuur jegens de klant en/of derden. Indien en voor zover zodanige beperking van schadevergoeding rechtens niet mogelijk mocht blijken, zal zodanige schadevergoeding als dan nimmer hoger zijn dan het redelijkerwijs door MCC AUTOMATISERING B.V. te verzekeren bedrag der schaden per gebeurtenis, indien en voor zover zodanige verzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering zal geven, en zulks steeds indien en voor zover de geleverde apparatuur en/of programmatuur zijn aangewend voor hun uiteindelijke bestemming.

6. Bij overmacht, arbeidsconflicten of andere onvoorziene omstandigheden is MCC AUTOMATISERING B.V. niet gehouden het overeengekomen onderhoud te verrichten c.q. service te verlenen. Behoudens opzet of grove schuld is MCC AUTOMATISERING B.V. nimmer aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van enige schade ten gevolge van niet, niet-tijdig of niet juist functioneren van apparatuur en/of programmatuur en/of documenten, noch tot enige vergoeding van schade en kosten ter verminking, vernietiging, verlies of zoekraken van bestanden, opgeslagen informatie of informatiedragers. De klant is gehouden tot het aanmaken van voldoende back-ups van de volledige eigen gegevens bestanden.

7. Bij niet/niet-tijdige betaling, toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de klant, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling, stillegging resp. liquidatie van het bedrijf of overlijden, is MCC AUTOMATISERING B.V. gerechtigd om na sommatie en ingebrekestelling de overeenkomst/transactie terstond als ontbonden te verklaren, met het recht tot terugneming van niet volledig betaalde apparatuur en/of overige zaken c.q. vervallenverklaring van verleende gebruiksrechten, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en renten en onverminderd de overige rechten van MCC AUTOMATISERING B.V..

8. MCC AUTOMATISERING B.V. zal haar personeel en in te schakelen derden geheimhouding opleggen ter alle gegevens/informatie van de klant van vertrouwelijke aard, waarvan kennis wordt genomen bij de uitvoering van installatie en/of overeenkomsten.

9. Op elke overeenkomst/transactie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, inclusief het Weens koopverdrag ingeval van internationale koopovereenkomsten. MCC AUTOMATISERING B.V. blijft gerechtigd alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst/transactie met de klant geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. De klant is daartoe niet gerechtigd.

2020 - MCC Automatisering | Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Privacy | Sitemap
Ontwerp en realisatie door: Webvriend